Продажба на дрехи на едро и дребно!!!

Условия за използване на уебсайт https://worldtrade.bg

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма Уърлд трейд онлайн ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://www.worldtrade.bg, наричани по-долу за краткост „Потребители“, от друга.

Уърлд трейд онлайн ЕООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК ЕИК 206438254
МОЛ: Мария Атанасова
Адрес: гр. София ул.Железопътна № 74
Тел.: +359890411150
Имейл: info@worldtrade.bg

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Уърлд трейд онлайн ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Уърлд трейд онлайн ЕООД, като урежда отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за реализиране на покупки.

Понятия

Необходимо е търкувание за уточняване на понятията за целите на настоящите общи условия:

Сайт – https://www.worldtrade.bg и всички негови подстраници и субдомейни.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – Личните данни са информация, която се отнася до идентифицирано лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това, което идентифицира дадено лице, може да бъде просто като име или номер или може да включва други идентификатори като IP адрес или идентификатор на бисквитка или други фактори.

Стока – движима материална вещ, артикулът, предлаган за продажба. Продуктът може да бъде услуга или артикул. Тя може да бъде физическа или във виртуална или кибер форма. Всеки продукт се произвежда на цена и всеки се продава на цена.

Договор за продажба – договор, наричан договор за продажба на стоки, споразумение за продажба или споразумение за покупка, договорът за продажба очертава условията на сделка между две страни: купувача и продавача.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и се осъществява от орган за алтернативно решаване на спорове от подобно естество.

Регистрация в сайта и съхраняване на лични данни

Търговецът регистриране и в последствие идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта, генерирани чрез изричното съгласие на потребителя да предостави информацията.

Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

Търговецът е задължен да съхрянява добросъвестно личните данни по потребителя, както и да не ги предоставя на трети страни, с изключение на страни, за които е получил съгласие от потребителя. Характерът на предоставянето на лични данни от всякакво естество е абсолютно доброволен и отменим по всяко време, при изричното желание на потребителя.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Търговеца, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При подаване на заявление за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и точни данни за своята самоличност (за физически лица), правен статут (за юридически лица) и всички други данни, изисквани от електронния формуляр на Търговеца, както и да ги актуализира в седемдневен срок от всяка промяна. Потребителят се съгласява да предостави изискваните лични данни и гарантира, че информацията, предоставена по време на регистрацията, е вярна, пълна и точна, както и че ще актуализира незабавно всички промени. Ако предоставите невярна информация, Търговецът си запазва правото незабавно да прекрати предоставянето на Услугите и поддържането на регистрацията на Потребителя без предизвестие.

По време на регистрацията на Потребителя му се предоставя уникално потребителско име, което може да включва имейл адрес, предоставен от Потребителя, потребителска информация, предоставена от социална мрежа или услуга за идентификация на трета страна, и парола за достъп до Услугите, достъпни чрез Уебсайта Потребител.

Потребителят може да управлява своя потребителски профил на Уебсайта Чрез профил.

Регистрираното от Потребителя потребителско име не му предоставя никакви други права освен изрично предвидените в настоящите Общи условия.

Регистриращият се трябва да въведе своето име, адрес или името на юридическото лице, което представлява, като представител на юридическото лице.

Потребителят е длъжен да положи всички грижи и да вземе всички разумно необходими мерки за защита на паролата и да гарантира, че паролата не е известна на трети лица, както и да уведоми незабавно Търговеца в случай на неоторизиран достъп или на възможност или подозрение за такъв достъп. Потребителят е отговорен за защитата на своята парола и носи отговорност и риск от всяко действие на потребителя или на трета страна, използваща паролата на потребителя.

Предлагани услуги.

 1. потребителят може да сключи договор за продажба на стоките, предлагани от продавача, като направи онлайн поръчка на Сайта, заплати продажната цена и достави стоките на посочения от потребителя адрес.

Поръчка.

 1. потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоките с Продавача чрез интерфейса на Сайта.

2.1 Договорът за покупко-продажба на стоки се сключва, когато Продавачът потвърди поръчката.

2.2 Продавачът си запазва правото да откаже поръчката, ако стоките не са налични.

2.3 Потребителят трябва да избере един или повече от продуктите, предлагани на уебсайта на Продавача, и след това да ги добави към списъка с продукти, които да бъдат закупени.

2.4. потребителят трябва да предостави данни за доставката и да избере начин на плащане и време за плащане

2.5. след като направи поръчка, потребителят ще получи имейл, потвърждаващ, че поръчката е приета.

 1. продавачът си запазва правото да откаже да сключи договор с некоректен потребител.

3.1 Търговецът си запазва правото да счита потребителя за некоректен потребител, ако

 1. потребителят не спазва настоящите Общи условия
 2. отношението на потребителя към представителите на Търговеца е неподходящо, арогантно или неуважително; или
 3. ако се установи, че Потребителят системно злоупотребява с услугите на Търговеца.

Такси за използване.

 1. цената на предлаганите Стоки е цената, посочена на Уебсайта на Търговеца в момента на поръчката, освен ако не е налице очевидна грешка; 2. цената на предлаганите Стоки е цената, посочена на Уебсайта на Търговеца в момента на поръчката, освен ако не е налице очевидна грешка

4.1. цената на Стоките не включва ДДС и не се начислява допълнителен ДДС

 1. продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите на Уебсайта Стоки по всяко време и без предизвестие, като тези промени не засягат вече направени поръчки.
 2. 2. Продавачът има право да предлага отстъпки за предлаганите на Уебсайта продукти в съответствие с българското законодателство и правилата, установени от Продавача. Правилата, приложими към такива отстъпки, са достъпни там, където са посочени отстъпките. Отстъпките могат да бъдат предлагани под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предлагани индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в конкурси или проучвания сред клиентите).
 1. 6.1. различни видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка или закупуване на един и същ продукт.

Плащане

 1. ако потребителят върне продукт, за който има право на възстановяване на сумата по някаква причина, цената за възстановяване се намалява с размера на отстъпката, приложена към продукта, и се възстановява само действително платената сума.
 2. 2. потребителят може да избере да заплати поръчаните продукти, като избере една от опциите, посочени на уебсайта. Уебсайтът приема плащане чрез следните методи
  • Наложен платеж при доставка
  • Банков превод.
 1. ако Потребителят избере доставка по куриер и плащане с наложен платеж, Потребителят заплаща поръчаните продукти заедно с разходите за доставка по куриер при получаване на продуктите.
 2. 2. ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от условията и/или таксите на тази трета страна.
 3. 3. продавачът не носи отговорност, ако методът на плащане на третата страна доставчик на платежни услуги не е наличен или не работи по причини извън контрола на продавача.

Доставка.

Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерските фирми Еконт Експрес, Спиди и Лео Експрес до офис или адрес на потребителя на територията на Република България.

Разходите по доставката са за сметка на Потребителя! Преди изпращане на поръчаните стоки, Продавачът си запазва правото да се свърже с посочения от Потребителя телефонен номер за уточняване на детайли по поръчката и/или доставката.

Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на поръчката, ако Потребителят е предоставил неверни, непълни и/или неточни лични данни (включително ако Потребителят е предоставил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефонен номер).

Доставката се извършва в съответствие с работното време на куриерската фирма Econt Express.

Доставките не се извършват в неделя и на официални празници.

Доставките с посочен час подлежат на допълнително заплащане в съответствие с действащите тарифи на куриерските фирми Econt Express, Speedy и Leo Express.

Поръчаните стоки се доставят без подпис, а при използване на куриерска услуга на адрес, по-големите артикули се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоките при доставката им и да уведоми незабавно за всички установени несъответствия, липси или повреди. Ако потребителят не направи това, доставката се счита за приета без възражения.

Могат да се извършват и международни доставки, като таксите за услугата се изчисляват индивидуално съгласно тарифата на съответната куриерска фирма за избрания адрес на доставка.

В случай на международни доставки се прилагат правилата за доставка и получаване на пратки на пощенската служба на съответната държава и съответните национални закони на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички вносни такси за внос на стоките се поемат от потребителя. Потребителят не може да претендира за възстановяване на сумата, ако откаже да плати вносните такси или да получи стоките.

 1. Продавачът си запазва правото да променя наличните методи за доставка, методи за плащане и/или условията за тях по всяко време и без предизвестие чрез публикуване на уебсайта.

Време за доставка

Доставките се извършват в рамките на 1-5 работни дни. По време на официални празници, промоции, промоционални дейности и при извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължи срока на доставка, като своевременно информира Потребителя за това.

Търговецът обработва поръчката в рамките на 1 (един) работен ден от получаването на поръчката. Обикновено доставката се извършва в рамките на обичайните срокове в съответствие с избрания начин на доставка.

Анулиране и замяна

 1. потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи обезщетение или неустойка, без да представя каквато и да е причина, в срок от 14 дни от датата на получаване на стоките от потребителя или от трето лице.
 2. 2. за да упражни правото си по този член, потребителят трябва да изпрати ясно уведомление за отказа си от договора, като посочи стоките, които желае да върне, и предостави всички данни за поръчката и доставката, включително, но не само, естеството и стойността на поръчката, данните на лицето, поръчало стоките, данните на лицето, приело доставката, и датата на доставката 2. продавачът трябва.
 3. продавачът трябва да предостави на своя уебсайт формуляр за упражняване на правото на отказ
 4. за да упражни правото на отказ, търговецът предоставя на потребителя възможността да попълни стандартен формуляр за отказ или друг ясен формуляр за заявление и да го изпрати по електронен път чрез уебсайта. В този случай търговецът незабавно изпраща на потребителя известие за получаване на отказа на траен носител.

5.5.потребителят връща стоките на търговеца или на упълномощено от него лице за своя сметка, заедно с касовата бележка и фактурата (ако има такава), в срок от 14 дни от датата на упражняване на правото на отказ.

 1. при връщането стоките трябва да са в оригиналната си опаковка, да нямат следи от употреба и да не са с влошен външен вид
 2. търговецът има право да отложи възстановяването до връщането на стоките или до представянето на доказателство, че стоките са върнати, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано
 3. ако потребителят не изпълни задължението си да върне стоките, без да информира търговеца за забавянето на връщането на стоките и без да посочи основателна причина, се счита, че потребителят е оттеглил изявлението си за упражняване на правото на отказ
 4. ако във връзка с изпълнението на договора търговецът направи разходи и потребителят се откаже от договора, търговецът има право да задържи или да поиска плащане на сума, съответстваща на направените разходи.
 5. потребителят няма право да се откаже от договора, ако: потребителят прояви груба небрежност към получените стоки, като например продължително излагане на слънчева светлина или излагане в близост до съоръжения за бързо охлаждане, и качеството и/или цялостният външен вид на доставените стоки е необратимо 10. стоките са били повредени; или
 6. продавачът възстановява сумата, платена от потребителя, по банков път след получаване на върнатите стоки. Не се разрешава възстановяване на суми в брой и възстановяване на суми по сметка, различна от сметката на потребителя.

Гаранции и искове

 1. потребителят има право да претендира, че стоките или услугите не съответстват на договореното/поръчаното, ако след доставката се установи несъответствие с договора за покупко-продажба.
 2. продавачът не носи отговорност за неправилно възпроизвеждане на цветовете, дължащо се на индивидуални настройки и технически параметри на компютърната система, използвана за достъп до уебсайта
 3. продавачът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
 4. 4. всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви в рамките на шест месеца след доставката на стоката, се счита, че е съществувало към момента на доставката, освен ако не се докаже, че липсата на несъответствие се дължи на естеството на стоката или на естеството на несъответствието
 5. потребителят не може да оспорва съответствието на потребителските стоки с договора за продажба, ако
 6. потребителят е знаел или не е могъл да знае за несъответствието към момента на сключване на договора; или
 7. ако несъответствието се дължи на материали, доставени от потребителя; или
 8. потребителят има право да предяви рекламация за стоките или услугите, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоките или услугите
 9. ако рекламацията е удовлетворена чрез замяна за други стоки, които отговарят на договорените условия, продавачът запазва първоначалните гаранционни условия на потребителя
 10. при предявяване на рекламация потребителят има право да поиска възстановяване на платената сума, замяна за друга стока, която отговаря на договорената цена, или намаляване на цената.
 11. рекламациите се предявяват чрез устно телефонно обаждане, писмено по електронна поща, по пощата или чрез доставка на нашия адрес. Търговецът предоставя формуляра за рекламация на своя уебсайт.
 12. при предявяване на рекламация потребителят посочва естеството на рекламацията, желаното решение, размера на рекламацията, както и адрес, телефон и електронна поща за връзка.
 13. при подаване на рекламация потребителят прилага следните документи, на които се основава рекламацията
 14. касови бележки или фактури
 15. доклади, сертификати или други документи, доказващи, че стоките не отговарят на договореното
 16. всеки друг документ, установяващ основанието и размера на рекламацията; и
 17. претенции по отношение на потребителски стоки могат да бъдат предявени в рамките на шест месеца от доставката на стоките, но само в рамките на 14 дни от откриването на несъответствието с договора
 18. срокът спира да тече за периода, необходим на продавача и потребителя да постигнат споразумение за уреждане на спора
 19. ако продавачът е предоставил търговска гаранция за стоките и срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за рекламации по ал. 1, рекламацията може да бъде предявена до изтичане на срока за рекламации по ал. 1; ако срокът на гаранцията е по-дълъг от срока за рекламации по ал. 1
 20. предявяването на рекламация не изключва
 21. продавачът е длъжен да води регистър на рекламациите. Документ, в който се посочва номерът на регистрираната рекламация и видът на стоката, се изпраща на потребителя на посочения от него електронен адрес.
 22. ако продавачът удовлетвори рекламацията, той издава удостоверение за това, което се представя в два екземпляра и един екземпляр се предоставя на потребителя
 23. в случай на основателна рекламация търговецът привежда стоките в съответствие с договора за продажба в срок от един месец от датата на рекламацията на потребителя.

40.1. ако стоката не бъде поправена след изтичане на срока по предходната алинея, потребителят има право да развали договора и да иска възстановяване на заплатената сума или намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от Закона за защита на потребителите

40.2. проверката на съответствието на потребителската стока с договора за продажба е безплатна за потребителя. Потребителят не носи отговорност за разходите за изпращане, материали и труд, свързани с поправката на потребителската стока, и не търпи материални неудобства.

 1. ако потребителската стока не съответства на договора за продажба и ако потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право да избере една от следните възможности
 2. да развали договора и да възстанови платената сума; или
 3. да намали цената.
 4. 4. потребителят не може да претендира за възстановяване или намаляване на цената на стоката, ако продавачът се съгласи да замени потребителската стока с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от потребителя
 5. продавачът е длъжен да удовлетвори искането за разваляне на договора и да възстанови платената от потребителя сума, ако след удовлетворяване на три рекламации на потребителя чрез ремонт на същата стока в рамките на гаранционния срок се установи, че стоката не съответства на договора за продажба
 1. 6. ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, потребителят може да не поиска разваляне на договора.

Интелектуална собственост

 1. правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси на уебсайта на търговеца (включително всички налични бази данни) са защитени от законите за авторското право и сродните му права и са собственост на търговеца или на съответно посочено лице, което е прехвърлило правото за използването им на търговеца в нарушение на приложимото законодателство 1. 1. не могат да бъдат използвани в нарушение на приложимото законодателство.
 2. 2. 2. 2. търговецът има право да претендира за пълно обезщетение за всички преки или косвени вреди, ако информацията бъде копирана или възпроизведена извън позволения обхват, както и за всяко друго нарушение на правата върху интелектуалната собственост.
 3. 3. потребителят няма право да възпроизвежда, променя, изтрива, публикува, разпространява или по друг начин да прави публично достояние информационните ресурси на този уебсайт, освен ако не е изрично уговорено.
 4. търговецът полага дължимата грижа, за да осигури на потребителя подходящ достъп до предоставяните услуги
 5. 5. търговецът си запазва правото да прекрати достъпа до предлаганите услуги. Търговецът си запазва правото, но не е длъжен, да премахва информационни ресурси или материали от уебсайта по своя преценка.

Анулиране или прекратяване на договора

 1. търговецът има право едностранно да прекрати договора по своя преценка и без предизвестие, ако прецени, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законите на Република България или общоприетите морални норми.
 2. освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и в случай, че Търговецът престане да управлява или поддържа уебсайта.
 3. освен в случаите, посочени по-горе, договорът може да бъде прекратен от всяка от страните с едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на договорните й задължения.
 4. писмената форма на договора се счита за спазена само ако изявлението е записано в технически възпроизводима форма, например чрез изпращане на съобщение по електронна поща (e-mail), чрез натискане на електронен бутон на страница със съдържание, попълнена или избрана от потребителя, или чрез поставяне на отметка в поле (тик бокс) на уебсайта. Счита се, че потребителят е спазил писмената форма на договора.

Клаузи за запазване.

 1. страните декларират, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде призната за недействителна, това няма да доведе до недействителност на договора като цяло или на която и да е част от него. Невалидната разпоредба се замества от императивни разпоредби на закона или установената практика.

Изменение на Общите условия

 1. продавачът си запазва правото да променя информацията на уебсайта, включително настоящите Общи условия, по всяко време и без предварително уведомление. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за страните от момента на публикуването им.

Ако потребителят не е съгласен с промените в настоящите Общи условия, той има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да носи отговорност за обезщетения или неустойки. Ако потребителят желае да упражни това право, той трябва да уведоми за това търговеца в срок от един месец от датата на получаване на уведомлението по предходния член.

 1. 3. 3 Ако потребителят не упражни правото си да се откаже от договора, както е предвидено в настоящите Общи условия, се счита, че потребителят е приел промените в настоящите Общи условия без възражения.

Приложимо право

  1. За всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия за ползване, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора може да попълните тук.